Deklaracja dostępności

Wstęp 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp7gniezno.pl/  

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-30 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11 

  

Podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową:  

 1. strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;  

 2. następujących elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:  

  • danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego,  

  • narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,  

  • nawigacji,  

  • deklaracji dostępności strony internetowej,  

  • informacji dotyczących sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, publikowanych przez podmiot publiczny,  

  • dokumentów urzędowych oraz wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania,  

  • zobowiązań cywilnoprawnych. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niezgodności wynikają z faktu publikacji większości materiałów przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne, nieproporcjonalne obciążenia dla podmiotu publicznego. W każdym z tych wypadków możliwy jest alternatywy sposób dostępu do treści. 

  

Niezgodności: 

Niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – tych, które są skanami. 
Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym. 

Brak informacji przetłumaczonych na polski język migowy, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 

Wyłączenia: 

Multimedia opublikowane przed dniem 2020-09-23. Skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed dniem 2020-09-23 (treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji). 

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

  

Ułatwienia na stronie internetowej:  

  

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się  

po witrynie) a w nim: 

 • podwyższony kontrast i powiększenie liter 

 • podświetlane linki 

 • jasne tło 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

W przypadku gdy wobec jakiegoś elementu strony internetowej szkoła nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zapewnia się alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-31. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Walidator dostępności cyfrowej stron internetowych WCAG 2.1 

Link do walidatora WCAG 2.1: 

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/ 

  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kowalska, ksiegowosc@sp7.gniezno.eu lub sekretariat@sp7.gniezno.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 426 20 20 lub korespondencyjnie - adres korespondencyjny: ul. Paczkowskiego 13, 62-200 Gniezno. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/  

  

Dostępność architektoniczna 

Szkoła Podstawowa nr 7 deklaruje częściową dostępność architektoniczną swojej siedziby, która znajduje się pod adresem: ul. Paczkowskiego 13, 62-200 Gniezno. 

 

Szkoła posiada wejścia przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym jest podjazd z dostępem do parteru budynku, na którym znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, świetlica szkolna, stołówka i sale lekcyjne edukacji wczesnoszkolnej. 
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przy wejściu głównym znajduje się miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku szkoły nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na każdym piętrze zawieszona jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w postaci planu piętra. Ponadto przy wejściu głównym dyżuruje portier mogący udzielić takiej informacji ustnie. 

  

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

 
Szkoła posiada dostęp do Systemu Komunikacji bez barier. W ramach tej usługi odbywa się tłumaczenie języka migowego za pośrednictwem połączenia wideo. Komunikacja odbywa się poprzez połączenie(KLIK). Tłumaczenie odbywa się w godzinach pracy szkoły 7:30 - 15:30.