Pedagog i Psycholog

INFORMACJA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO DLA RODZICÓW

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Karolina Stelter(pedagog) poleca materiały dla rodziców i dzieci, poradniki na stronie 

https://padlet.com/stelterkarolina/Bookmarks

 

1. W przypadku jakichkolwiek problemów (dydaktycznych, wychowawczych, emocjonalnych) ze swoim dzieckiem możecie Państwo kontaktować się z pedagogiem         i psychologiem w ciągu całego tygodnia. Bezpośredni kontakt z nami jest możliwy            po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową (pedagog@sp7.gniezno.eupsycholog@sp7.gniezno.eu), przez e-dziennik lub telefonicznie poprzez sekretariat:   614282020 

PRACA PSYCHOLOGA I PEDAGOGA NA CZAS EDUKACJI ZDALNEJ

 

 

 

 

Karolina Stelter - pedagog

​poniedziałek: 9:30 -15:30

wtorek: 12:00 - 16:00

środa: 8:00 -14:00

czwartek: 10:00 - 15:15

piątek: 8:00 - 13:00

Lidia Giza - psycholog

poniedziałek: 8:00 - 13:00

wtorek: 11:00 - 16:00

środa: 10:15 - 15:15

​czwartek: 8:00 -13:25

piątek: 8:00 - 13:00

Dostosowania na egzaminie 8-klasisty

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

List do rodziców

W rozwiązywaniu problemów dziecka pomocna jest opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Aby ją uzyskać konieczna jest zgoda rodzica na przeprowadzenie diagnozy. Dodatkowo szkoła przedkłada do poradni opinię wychowawcy nt. ucznia. W przypadku dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii opinia poradni jest niezbędna. Na jej podstawie dostosowane będą wymagania edukacyjne oraz sprawdzian ósmoklasisty   

Jeżeli posiadają Państwo opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej swoich dzieci, a nie dostarczyli jej jeszcze do szkoły, prosimy o doniesienie jej do wychowawcy klasy bądź bezpośrednio do pedagoga/psychologa. Opinie są konieczne do dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka     

2. Jeśli Państwa dziecko ma stwierdzoną chorobę przewlekłą to również prosimy poinformować 
o  tym szkołę – jest to potrzebne do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. Wiąże się to również z dostosowaniem wymagań edukacyjnych ze względu na rodzaj choroby. Jeżeli posiadają Państwo orzeczenie o niepełnosprawności swojego dziecka lub inne dokumenty z przebiegu choroby prosimy o dostarczenie ich  do wychowawcy klasy lub higienistki. 

3. Jeżeli rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej ma prawo skorzystać z pomocy Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci z takich rodzin mogą otrzymywać nieodpłatne obiady w stołówce szkolnej oraz korzystać z obiadów weekendowych. Chcąc otrzymać taką pomoc należy liczyć się z koniecznością przedłożenia odpowiednich dokumentów o dochodach oraz z wizytą pracownika socjalnego w Państwa domu.  

4. Szkoła dba o realizowanie przez uczniów obowiązku szkolnego. W przypadku 20 godzin   nieusprawiedliwionych odbywa się rozmowa profilaktyczna z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. W sytuacji opuszczenia przez ucznia 50 godzin nieusprawiedliwionych szkoła kieruje pismo do Policji. 

5. W przypadku łamania zasad społecznych mających znamiona demoralizacji szkoła poza działaniami wewnątrzszkolnymi podejmuje współpracę z Policją oraz Sądem. 

6. Informujemy również, że w ramach akcji „Bezpieczna szkoła” na terenie naszej placówki przeprowadzane są przez funkcjonariuszy Policji spotkania profilaktyczne i interwencyjne         w zespołach klasowych. Przeprowadzane mogą być również rozmowy funkcjonariusza policji   z uczniami w obecności pedagoga, psychologa lub nauczyciela po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodzica na przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem na terenie szkoły. 

7. W sytuacji wyjazdów rodziców do pracy za granicę kraju konieczne jest zapewnienie dziecku opieki formalnej tzn. dziecko musi mieć wyznaczonego opiekuna przez Sąd, który w trudnej sytuacji będzie mógł podjąć wiążące decyzje np. w kwestiach dotyczących zdrowia i edukacji dziecka. 

8. Szkoła poprzez pedagoga współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Składka wynosi   3 zł od ucznia. Pieniądze gromadzone są na koncie i przeznaczone m. in. na: 

  •  dofinansowanie wycieczek klasowych, 

  •  refundowanie specjalistycznych badań lekarskich, 

  •  dofinansowanie obiadów, 

  •  dofinansowanie nagród,  

  •  zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez okolicznościowych w ramach        wsparcia dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, 

  • współfinansowanie ferii zimowych i półkolonii letnich. 

9. Szkoła podejmuje działania związane z wyborem przez uczniów przyszłego kierunku kształcenia i zawodu. W tym roku szkolnym klasy VII i VIII obowiązkowo będą uczestniczyć  w 10 godzinach zajęć zawodoznawczych przeprowadzanych na terenie szkoły przez specjalistę. Pozostałe klasy będą brały udział w innych działaniach zawodoznawczych realizowanych przez pozostałą kadrę pedagogiczną. 

              

 INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7

 

1. Obiady wydawane są zgodnie z wytycznymi sanitarnymi w stołówce szkolnej w godzinach od 11.25 do 13.30, przy czym pierwsza przerwa obiadowa 11.25 – 11.45 przeznaczona jest dla dzieci klas I, II i III. 

2. Odpłatnie obiad można zamówić na cały miesiąc lub na wybrane dni.  Koszt jednego obiadu wynosi 4 zł. W przypadku chęci wykupienia obiadów na cały miesiąc (wszystkie dni lub wybrane, ale wskazane wcześniej) opłatę należy uregulować przelewem na konto, do 10 dnia każdego miesiąca.  W tytule przelewu należy wpisać: 

  • Imię i nazwisko dziecka 

  • Klasę, do której uczęszcza 

  • Określenie miesiąca, za który jest dokonana opłata za obiad. 

           Numer konta do wpłat: BS Gniezno: 94 9065 0006 0000 0000 0909 0001. 

 

3. W przypadku odwołania obiadu zamówionego na cały miesiąc, w związku z nieobecnością dziecka w szkole, fakt ten rodzic zgłasza wcześniej telefonicznie do sekretariatu szkoły: 614282020. Odpis z danego dnia będzie honorowany, gdy nieobecność dziecka zostanie zgłoszona do godziny 9:00. W razie odliczeń spowodowanych zgłoszoną nieobecnością dziecka, rodzic jest zobowiązany ustalić wysokość kwoty do wpłaty w sekretariacie szkoły. Nieuzasadnione odliczenia nie będą honorowane.  

 

4. Pojedyncze obiady można zamówić tego samego dnia do godz. 9:00 w sekretariacie szkoły, opłatę za nie należy uiścić gotówką przy zamówieniu.  

5. Przy zaległościach w opłatach za posiłki, dziecko nie będzie mogło dalej korzystać                 z obiadów. 

6. Rodzice uczniów, którzy korzystają z bezpłatnych obiadów zobowiązani są na początku każdego miesiąca dostarczyć do sekretariatu szkoły decyzję MOPS-u/GOPS-u. 

7. Na stronie szkoły zamieszczony jest jadłospis.